Pravilnik o uporabi

Na podlagi 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 20/06) in Statuta Združenja pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije je Upravni odbor Združenja pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije na svoji tretji redni seji dne 26. 04. 2012 sprejel naslednji


PRAVILNIK
o uporabi kolektivne blagovne znamke »Pridelano v Sloveniji«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)


Ta pravilnik določa pravico nosilca kolektivne blagovne znamke »Pridelano v Sloveniji«, njeno uporabo, pravice in obveznosti uporabnikov in ukrepe v primeru kršitev.


2. člen
(kolektivna blagovna znamka)


S kolektivno blagovno znamko ″Pridelano v Sloveniji″ (v nadaljevanju: blagovna znamka) se lahko označuje rastline, ki so bile v Sloveniji razmnožene in vzgojene generativno ali vegetativno, kakor tudi tiste, ki so bile dogojene iz mladih rastlin.

Za mlade rastline se štejejo:

 • pri drevnini: sejanci, ukoreninjeni potaknjenci, enoletne cepljenke, cepiči in podlage (ukoreninjene ali neukoreninjene);
 • pri trajnicah: sejanci, ukoreninjeni potaknjenci, mlade deljene rastline;
 • lončne rastline (sobne rastline, balkonske rastline, posodovke); sejanci, ukoreninjeni potaknjenci, mlade deljene rastline, čebulnice za siljenje;
 • enoletnice in dvoletnice; sejanci.

Kot mlade rastline se lahko izjemoma štejejo po predhodni odobritvi ZPORS-a tudi druge kategorije rastlin, ki jih predlaga pridelovalec.

Pridelovalci, ki okrasne rastline dogojijo iz kupljenih mladih rastlin, ki niso bile pridelane v Sloveniji lahko te rastline označijo z blagovno znamko šele po določenem minimalnem času gojenja v Sloveniji in sicer:

 • Drevnina: vsaj 2 leti;
 • Zelnate trajnice in nizke pokrovne grmovnice: vsaj 1 leto;
 • Lončne rastline (sobne rastline, balkonske rastline, posodovke): vsaj 70 dni;
 • Enoletnice dvoletnice: vsaj 30 dni.

Dogojene rastline iz kupljenih mladih rastlin, ki v prejšnjem odstavku niso zajete in je njihov minimalni čas gojenja krajši, se na predlog pridelovalca in odobritve ZPORS-a lahko izjemoma označijo z blagovno znamko.

3. člen
(namen blagovne znamke)


Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije združuje pridelovalce okrasnih rastlin in pospešuje pridelavo in prodajo okrasnih rastlin standardne kvalitete. S sistemom kolektivne blagovne znamke organizira enotno kontrolo pridelave, ocenjevanje kakovosti in pospeševanje prodaje okrasnih rastlin, pridelanih in dogojenih v Sloveniji. Blagovna znamka bo izboljšala prepoznavnost domačih proizvodov in ustvarila boljše pogoje za trženje in gospodarsko dejavnost ter potrošnikom zagotavljala garancijo kakovosti.

Blagovna znamka zagotavlja standardno kakovost okrasnih rastlin, ki je opredeljena s pravilnikom združenja o kakovosti in standardizaciji, kar nadzira združenje ob upoštevanju tega pravilnika.

4. člen
(grafična podoba znamke)


Blagovno znamko upodablja znak, ki je sestavljen tipografsko in grafično.

V grafični obliki je upodobljena Slovenija, ki simbolizira rastlino, ki se vzpenja iz tal, zemlje. Znak na sodoben način interpretira izvor rastlin oz. njihovo poreklo: 'Iz slovenskih tal raste slovenska rastlina'. Znak je upodobljen v dveh barvah, ki nazorno prikazujeta, da gre za rastlino, rast, naravo.

Uporabljene so naslednje barve:

 • Zelena (C:60/ M:5 /Y:100 / K:30) / Pantone 576 C
 • Rjava(C:45 /M:55 /Y:65 /K:60) / Pantone 7533 C

Tipografski del predstavlja ime blagovne znamke 'Pridelano v Sloveniji'. Črkovni izbor je naraven, organski kar sovpada z grafičnim delom znaka. Za tipografijo se uporablja font Quickrite. Tipografski del je postavljen pod grafični del znaka ali desno ob njem.

blagovna znamka

5. člen
(prijavitelj oziroma nosilec)

Lastnik, prijavitelj oziroma nosilec blagovne znamke je Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije, s sedežem Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Dejavnost združenja je opredeljena v 6. členu Statuta Združenja pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV ZNAMKE

6. člen

Uporabniki blagovne znamke imajo pravico uporabljati blagovno znamko skladno z namenom iz 3. člena tega pravilnika

Uporabniki znamke se obvezujejo:

 • da bodo spoštovali vse določbe tega pravilnika;
 • da bodo spoštovali kakovostne standarde za okrasne rastline, ki so določeni s pravilnikom združenja o kakovosti in standardizaciji;
 • da bodo uporabljali znak blagovne znamke na vidnem mestu;
 • da bodo vodili evidenco po vrstah in količini;
 • da bodo do konca februarja na predpisanem obrazcu oddali Letno poročilo o uporabi blagovne znamke za preteklo koledarsko leto;
 • da bodo dovolili komisiji izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev in obveznosti.

Uporabniki znamke ne smejo prenesti pravice do uporabe na drugo osebo, blago ali storitev.

III. PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE

7. člen
(upravičenci do uporabe kolektivne blagovne znamke)


Pravico do uporabe blagovne znamke imajo člani združenja, ki pridelujejo okrasne rastline v Sloveniji in so vključeni v kontrolo, ki jo izvaja združenje.


8. člen
(vloga za uporabo kolektivne blagovne znamke)


Blagovna znamka se podeli na podlagi vloge upravičenca.


Vloga vsebuje ime in priimek predlagatelja oz. naziv, ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, KMG-MID kmetijskega gospodarstva, vrste blaga in storitev, za katero želi uporabljati znamko z navedbo razreda in artikla, datum, žig in podpis zakonitega zastopnika,

K vlogi so lahko priložena tudi ustrezna dokazila.


9. člen


Prispele vloge obravnava strokovna komisija, ki jo ustanovi upravni odbor združenja (v nadaljevanju: strokovna komisija).

Po preučitvi popolne vloge izda komisija obrazložen sklep s katerim odloči o vlogi.

O pritožbi zoper sklep dokončno odloči upravni odbor združenja.

10. člen


Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke združenje z vlagateljem sklene pogodbo o uporabi blagovne znamke. Z njo so določene medsebojne pravice, obveznosti in dolžnosti pogodbenih strank.

11. člen
(evidenca)


Strokovna komisija vodi evidenco o upravičencih do uporabe blagovne znamke.


IV. UPORABA BLAGOVNE ZNAMKE


12. člen
(uporaba blagovne znamke)


Blagovna znamka se uporablja le v prijavljeni oz. zavarovani obliki. Natisnjena ali prikazana je lahko v različnih velikostih v obliki nalepk, etiket in na embalaži ter na drugem označevalnem, oglaševalskem in promocijskem materialu, ki ga v ta namen da natisniti združenje ali uporabnik blagovne znamke.


Blagovna znamka se v promocijske namene lahko uporablja tudi na označevalnem, oglaševalskem in promocijskem materialu, ki ga v ta namen dajo izdelati trgovci in posredniki pri prodaji.


Izpeljanke, ki bi izkrivljale podobo ali namen kolektivne blagovne znamke niso dovoljene.


Uporaba kolektivne blagovne znamke mora biti v okviru celostne podobe kolektivne blagovne znamke, ki jo razvija združenje.


Kolektivna blagovna znamka se uporablja tudi v okviru lastne celostne podobe posameznih pridelovalcev ali skupin pridelovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo blagovne znamke iz 6. člena tega pravilnika, vendar izključno v pripravljeni oz. zavarovani obliki in po predhodni pridobitvi soglasja strokovne komisije.


Pogoj za uporabo blagovne znamke je, da upravičenec z združenjem sklene posebno pogodbo (Pogodbo k uporabi kolektivne blagovne znamke ″Pridelano v Sloveniji″) v kateri med drugim tudi dovoli vpogled združenja v njegove podatke o površinah oziroma količinah.


Uporabnik blagovne znamke se strinja z načinom izvajanja notranje kontrole nad uporabo blagovne znamke, ki je opredeljena z aktom društva Izvajanje notranje kontrole nad uporabo blagovne znamke.


13. člen
(nadomestilo za uporabo blagovne znamke)


Upravičenci ob uporabi blagovne znamke, v okviru celostne podobe blagovne znamke, ki jo razvija združenje, plačajo nadomestilo za uporabo blagovne znamke. Nadomestilo se uporablja izključno za promocijske namene in za pokritje stroškov administracije, oblikovanja in tiska. Nadomestila so opredeljena s količino uporabljenih znakov.


Nadomestila za uporabo blagovne znamke se plačujejo vsako leto posebej. Vsak uporabnik blagovne znamke mora za vsako posamezno leto posebej pred začetkom pridelovalne sezone podpisati dogovor o letni uporabi blagovne znamke. Dogovor opredeljuje predvideno letno potrebo po znakih in njihovo uporabo po posameznih skupinah okrasnih rastlin (drevnina, zelnate trajnice, lončne rastline (sobne rastline, balkonske rastline, posodovke) ter enoletnice in dvoletnice).


O višini nadomestila za uporabo kolektivne blagovne znamke določa upravni odbor združenja s sklepom.


Upravičenci ob uporabi blagovne znamke v okviru lastne celostne podobe posameznih pridelovalcev ali skupin pridelovalcev plačajo pavšalno nadomestilo, ki je opredeljena s količino uporabljenih znakov.


14. člen
(nadzor nad uporabo kolektivne blagovne znamke)


Nadzor nad uporabo kolektivne blagovne znamke izvaja strokovna komisija.


15. člen
(nepravilna in neupravičena uporaba kolektivne blagovne znamke)


Nepravilna uporaba kolektivne blagovne znamke predstavlja kršitev tega pravilnika s strani njenih upravičenih uporabnikov.


Neupravičena uporaba znamke predstavlja nelojalno konkurenco s strani ne-upravičencev do uporabe blagovne znamke.


16. člen


Komisija iz 9. člena tega pravilnika v primeru ugotovitve kršitev, v soglasju z upravnim odborom združenja, sprejme naslednje ukrepe:

 • opozorilo;
 • začasno prepoved uporabe kolektivne blagovne znamke za dve leti;
 • trajno prepoved uporabe kolektivne blagovne znamke.


Začasni odvzem pravice do uporabe znamke se izreče zlasti v naslednjih primerih:

 • ob neizpolnjevanju pogojev, na podlagi katerih mu je bila dodeljena pravica do uporabe znamke;
 • če za izdelke uporablja znak, ki ga nosilec blagovne znamke ni potrdil;
 • ob neizpolnjevanju obveznosti iz 6. člena tega pravilnika,
 • če prenese pravico do uporabe znamke na drugo osebo, blago ali storitev,
 • ob neupoštevanju določb tega pravilnika, sklepov strokovne komisije ali združenja.


Uporabniku se izreče trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke zlasti v naslednjih primerih:

 • če uporabnik znamko kljub začasnemu odvzemu uporablja tudi naprej;
 • če je bil uporabniku za isto blago ali storitev že trikrat izrečen ukrep začasnega odvzema.

O začasni ali trajni prepovedi uporabe kolektivne blagovne znamke se obvesti javnost.


17. člen
(posledice začasnega ali trajnega odvzema pravice)


Ob izreku začasne ali trajne prepovedi uporabe pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke mora uporabnik takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema sklepa umakniti vse označbe blagovne znamke iz izdelka in prekiniti reklamiranje, ki vsebuje tudi omembo oziroma prikaz blagovne znamke.


V primeru začasne prepovedi uporabe blagovne znamke se pravica povrne po poteku časa in pridobitvi pozitivne ocene o uporabi kolektivne blagovne znamke.


V primeru trajne prepovedi uporabe pravice do uporabe blagovne, je nosilec Blagovne znamke upravičen do takojšne prekinitve pogodbe z uporabnikom. Nosilec blagovne znamke je upravičen do povračila celotne škode v primeru ugotovljenih kršitev pogodbe ali pravilnika.


18. člen


Pravica do uporabe blagovne znamke preneha:

 • z dnem poteka ali prekinitve pogodbe;
 • z odvzemom pravice do uporabe;
 • če se blago, ki mu je bila dodeljena blagovna znamka, ne proizvaja oziroma trajno ne trži več.


19. člen
(končna določba)


Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji upravnega odbora združenja, uporabljati pa se začne z dnem, ko Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine izda odločbo o priznanju kolektivnih blagovnih znamk združenja.


Predsednik združenja: dr. Gregor Osterc