Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS, št. 61/06) je ustanovni zbor v Ljubljani, dne 11.11.2010 sprejel sklep o ustanovitvi društva. Dne 11.11.2010 je občni zbor društva sprejel naslednji

Statut
Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije

I. Splošne določbe

1.člen
(opredelitev)

Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih in pravnih oseb.

2.člen
(ime, sedež)

Ime združenja je Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije, v tujini pa uporablja kot dodatno ime Slovenian Assoiation of Ornamental Plant Producers
Sedež društva je: Ljubljana.
Združenje deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Združenje ima lahko podružnice in sekcije. Podružnice in sekcije ustanavlja in o njih odloča upravni odbor (v nadaljevanju: UO).
Združenje je pravna oseba zasebnega prava. Združenje ima svoj transakcijski račun. Združenje ima svoj znak in pečat. Znak združenja vsebuje stilizirano rastlino in kratico ZPORS ter ga določi UO. Pečat združenja določi UO in vsebuje vsaj znak Združenja, napis »Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije« in kratico ZPORS.

3. člen
(načelo javnosti)

Delo združenja in njegovih organov je javno.

Člane združenja se obvešča:

 • preko oglasne deske,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov združenja,
 • preko strokovnega glasila združenja,
 • preko elektronske pošte
 • preko pisemskih pošiljk
 • z urejanjem spletne strani,
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča združenje o svojem delu tako, da objavlja informacije o svojem delu na spletnih straneh združenja, da so seje organov združenja javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik združenja.

4. člen
(povezovanje)

Združenje lahko sodeluje z drugimi društvi, združenji in organizacijami v RS in tujini, ki delujejo na področju dejavnosti podobnega značaja.

5. člen
(registracija)

Združenje z vpisom v register društev postane pravna oseba zasebnega prava in je registrirana pri: Upravni enoti _Ljubljana__________.

Združenje opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

6. člen
(namen in cilji)

Združenje združuje fizične in pravne osebe z namenom in ciljem:

 • vzpostavljanja registra okrasnega vrtnarstva in drevesničarstva v Sloveniji,
 • vzpostavljanja kataloga v Sloveniji vzgojenih okrasnih rastlin zastopanja interesov članov,
 • sodelovanja pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja semen in sadik,
 • sodelovanje z državnimi institucijami pri izdelavi standardizacije dejavnosti,
 • sodelovanje z arhitekti in krajinskimi arhitekti pri izbiranju pravilnih vrst sadik in njihovih dimenzij pri načrtovanju nasadov,
 • zastopanja interesov članov pri pogajanjih z državo in njenimi institucijami ter zbornicami promocije znanja hortikulture in izmenjave informacij z različnih hortikulturnih in sorodnih področij,
 • organiziranja hortikulturnih strokovnih srečanj,
 • sodelovanja pri znanstveno raziskovalnih dejavnostih s področja hortikulture,
 • zbiranja in širjenja novih znanj – izobraževanja s področja hortikulture širjenja zavesti o ohranjanju narave in ogroženih rastlin na Slovenskem,
 • ohranja in promovira slovenske sorte okrasnih rastlin,
 • ohranjanje narave z namenom dviga okoljske ozaveščenosti,
 • razvoj naravoslovnega in hortikulturnega znanja,
 • promocija domače vzgoje okrasnih rastlin, predavanja s področja naravoslovja in hortikulture,
 • izdelave slovenskih standardov kakovosti okrasnih rastlin,
 • izdelava blagovne znamke »Slovenska okrasna rastlina«,
 • spremlja kakovost pridelave okrasnih rastlin v Sloveniji.

Dejavnosti združenja so naravnane tudi v zagotavljanje javnega interesa
Združenje pomaga članom pri urejanju seznamov rastlin, ki je enotno za vse člane.

Svoj namen in cilje združenje uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

 • z izdajanjem informativnih brošur, znanstvenih, strokovnih in informativnih publikacij s področja hortikulturne dejavnosti,
 • z obveščanjem javnosti s pomočjo sredstev javnega obveščanja o hortikulturni dejavnosti,
 • v sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami skrbi za izobraževanje svojih članov in širše javnosti,
 • s promoviranjem hortikulture tako doma kot tudi širše,
 • s sodelovanjem z drugimi organizacijami in pridelovalci, ki delujejo na področju hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • z izvajanjem nacionalnih ali mednarodnih projektov oz. programov s področja hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave oz. sodelovanjem pri njih,
 • s promocijskimi aktivnostmi s področja delovanja združenja,
 • z organiziranjem strokovnih oz. drugih srečanj s področja hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • z organiziranjem strokovnih izletov in srečanj,
 • s posredovanjem pri izmenjavi rastlin med člani in zainteresirano javnostjo,
 • podeljuje strokovna priznanja pridelovalcem okrasnih rastlin.

Združenje svoje naloge izvaja tudi z izdajanjem tiskanih materialov (knjige, brošure, letaki, plakati, časopis ipd.) in elektronskih ter avdio – video materialov, kar mora biti povezano z nameni in nalogami združenja.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom združenja in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu, potrebnem za izvajanje osnovnega namena združenja.

Združenje opravlja tudi pridobitne dejavnosti in sicer oglaševanje, izobraževanje, filmsko in video dejavnost, založništvo in turistično dejavnost ter organiziranje oziroma pomoč pri organiziranju prireditev. Opravljanje zgoraj navedenih pridobitnih dejavnosti mora biti neposredno povezano z nameni in nalogami združenja, to je s hortikulturo, varstvom okolja in ohranjanjem narave. Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

II. Članstvo

7. člen
(član)

Član združenja lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, ki jo zastopa njena odgovorna oseba in se ukvarja z lastno pridelavo okrasnih rastlin za trg. Člani lahko postanejo tudi kmetijske, vrtnarske in hortikulturne izobraževalne ustanove (srednje in višje strokovne šole, fakultete), ki jih zastopajo pooblaščene osebe.

Članstvo je prostovoljno.

Vrste članstva so:

 • redni član,
 • podporni član.

Redni član lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, kot je razvidno iz prvega odstavka tega člena.
Za članstvo se podpiše pristopna izjava, s katero se član zaveže, da bo plačeval članarino in bo omogočil vpogled v proizvodnjo svoje vrtnarije ali drevesnice za doseganje namena združenja.
Pristopna izjava mora biti podana popolno in pravilno z nazivom fizične ali pravne osebe, točnim naslovom, matično in davčno številko. Pristopna izjava se poda skupaj z uradnim dokazilom o pridelavi okrasnih rastlin.

Redni član lahko postane tudi tuj državljan, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval pravila združenja, če tako s sklepom odloči UO.

Oseba, ki ji je bila včlanitev zavrnjena, ima pravico pritožbe v roku 15 dni na občni zbor (v nadaljevanju: OZ) združenja. Odločitev OZ je dokončna. Vsak član združenja ima možnost v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov združenja, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom združenja. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo združenja zavrnjena.

Podporni član lahko postane fizična in pravna oseba, ki podpira dejavnosti združenja. Podporni člani imajo možnost promocije svoje dejavnosti na internetnih straneh, v glasilih in na prireditvah združenja. Podporni člani lahko dajejo tudi pobude za delovanje združenja. Podporni član lahko deluje v združenju preko svojega pooblaščenega zastopnika.

Član mora biti o članstvu v združenju obveščen najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa UO.

8. člen
(pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov so, da:

 • volijo in so voljeni v organe združenja,
 • sodelujejo pri delu in odločajo v organih združenja,
 • sprejemajo nagrade in pohvale za delo v združenju,
 • sodelujejo s pobudami, mnenji in prispevki,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja,
 • da zahtevajo zaščito lastnih interesov zaradi napredka znanosti in ekonomike s področij, ki spadajo v okvire delovanja združenja,
 • sodelujejo pri izvajanju namena oz. nalog združenja in pri delu organov združenja,
 • so seznanjeni z delom združenja,
 • so seznanjeni z njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • na lastno željo izstopijo iz združenja.

Dolžnosti članov so, da:

 • spoštujejo akte združenja,
 • vestno delujejo v organih združenja, v katere so izvoljeni,
 • spoštujejo pravila in sklepe organov združenja,
 • prenašajo izkušnje in znanje na druge člane združenja in druge zainteresirane osebe,
 • širijo znanje o hortikulturi,
 • propagirajo domačo vzgojo okrasnih rastlin,
 • varujejo ugled združenja,
 • redno plačujejo članarino, kolikor je le-ta določena,
 • omogočijo UO ali njegovemu pooblaščencu pregled izpolnjevanja pogojev za članstvo,
 • se redno udeležujejo vseh aktivnosti združenja.

9. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v združenju preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem združenja,
 • s sklepom UO.

Če član združenja ne plača članarine (dva meseca po dnevu zapadlosti članarine v plačilo), ne izvaja potrjenega letnega programa dela, ne spoštuje aktov društva, mu UO izreče opomin. Če član v dveh mesecih od izrečenega opomina ne odpravi pomanjkljivosti, ki so mu bile očitane, se člana s sklepom UO izključi iz združenja.
S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse funkcije in pravice v združenju.

III. Organi

10. člen
(organi)

Organi združenja so:

 • OZ (občni zbor)
 • UO (upravni odbor)
 • nadzorni odbor (v nadaljevanju NO)
 • strokovni svet.

11. člen
(občni zbor)

OZ je najvišji organ združenja, ki je sestavljen iz vseh članov združenja. OZ se sestaja na rednih ali izrednih sejah.
Redno sejo OZ sklicuje UO najmanj enkrat (1x) letno.
Izredno sejo OZ lahko skličejo UO, NO ali najmanj ena petina (1/5) članov združenja.
UO je dolžan sklicati izredno sejo OZ v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve za sklic.
Če izredna seja ni sklicana v tem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red ter pisni material.
Na izredni seji sklepa OZ le o zadevah, za katere je sklican.
Člani združenja morajo biti o sklicu in dnevnem redu redne in izredne seje seznanjeni najmanj deset (10) dni pred sejo.
Občni zbor je sklepčen, če je na začetku navzočih več kot polovica članov. Če OZ na začetku ni sklepčen, se začetek odloži za največ petnajst (15) minut, nakar lahko OZ veljavno odloča, če je navzočih vsaj ena tretjina (1/3) članov oziroma prisotnih vsaj 25 članov.
OZ sprejema svoje sklepe z večino opredeljenih glasov članov. O sprejemu statuta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev ter o prenehanju združenja odloča občni zbor z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov, pri čemer mora za sprejetje sklepa v prvih dveh mandatnih obdobjih glasovati tudi vsaj dve tretjini ustanovnih članov združenja.
Občni zbor se lahko izvede tudi na korespondenčni (dopisni) način, pri čemer se uporabljajo določbe temeljnega akta, ki opredeljujejo sklic in izvedbo seje rednega in izrednega občnega zbora.

Pristojnosti OZ so, da:

 • sprejema delovni program združenja,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednike, člane upravnega odbora in predsednika ter člane nadzornega odbora,
 • voli in razrešuje člane strokovnega sveta,
 • sprejema finančni načrt z letnim programom dela in letno poročilo,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO ter NO,
 • odloča o odpoklicu članov UO in NO,
 • sklepa o prenehanju združenja,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljni akt (statut) združenja.

Na občnem zboru se izmed navzočih članov združenja izvoli delovno predsedstvo, ki vodi OZ ter piše in podpisuje zapisnik občnega zbora. Delovno predsedstvo mora imeti vsaj dva (2) člana.
OZ izvoli verifikacijsko komisijo, ki ugotavlja njegovo sklepčnost in šteje tri (3) člane.
Glasovanje na OZ je javno. OZ lahko določi, da je glasovanje tajno.

12. člen
(upravni odbor)

UO je izvršilni organ združenja, ki opravlja organizacijska, administrativna dela, ter vodi delo društva, za svoje delo pa je odgovoren OZ, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.
UO šteje devet (9) članov, ki jih izvoli OZ, z mandatno dobo štirih (4) let.
Člani so lahko na isto funkcijo izvoljeni večkrat zaporedoma.
Seja UO je sklepčna, če je navzočih več kot polovica (1/2) njegovih članov. Po seji mora tajnik ali izbrani član UO sestaviti zapisnik, ter ga v desetih (10) delovnih dneh skupaj z morebitnim ostalim gradivom posredovati preostalim članom UO in NO.
Člani UO svojo funkcijo opravljajo na sejah UO, ki so lahko redne, izredne in korespondenčne. O sejah UO se vodi zapisnik.
Redne seje sklicuje predsednik UO po potrebi, vendar najmanj štirikrat (4x) letno.
Člani UO morajo biti o sklicu in dnevnem redu redne seje obveščeni pisno najmanj pet (5) delovnih dni pred sejo.
Izredno sejo UO skliče predsednik UO na zahtevo nadzornega odbora ali člana UO. Izredno sejo mora sklicati v treh (3) delovnih dneh po prejemu zahteve.
Če izredno sejo UO predsednik UO ne skliče v roku, jo lahko skliče predlagatelj, pri čemer mora poskrbeti za vabila, dnevni red ter pisni material.
Korespondenčne seje sklicuje predsednik združenja le v nujnih primerih po elektronski pošti in preko telefona. Predsednik pripravi tudi predloge sklepov takšne seje. Sklepi so veljavni ko glasuje zanje večina opredeljenih članov UO. Zapisnik korespondenčne seje se potrdi na prvi naslednji redni seji.

Pristojnosti UO so, da:

 • sklicuje seje OZ po potrebi, vendar najmanj enkrat (1) letno,
 • daje na dnevni red vse zadeve, o katerih odloča OZ,
  vodi postopek evidentiranja in predlaga možne kandidate za voljene funkcije v združenju ob volitvah in jih predlaga OZ
 • pripravlja in sprejema pravilnike društva,
 • pripravlja finančni načrt z letnim programom dela in letno poročilo,
 • skrbi za izvrševanje programa dela združenja,
 • skrbi za finančno in materialno delovanje združenja in upravlja s premoženjem združenja,
 • določa višino letne članarine na podlagi potrjenega finančnega načrta,
 • sprejema nove člane in odloča o vrsti članstva,
 • odloča o prenehanju članstva,
 • skrbi za evidenco aktov združenja, zapisnikov organov, računovodske dokumentacije ter drugih listin, pomembnih za delovanje združenja,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja, prav tako pa tudi naloge, ki z akti združenja niso izrecno določeni, vendar po sami naravi spadajo v pristojnost UO,
 • odloča o spremembi naslova.

UO glasuje javno. UO lahko določi, da je glasovanje tajno. Odločitve so sprejete z večino opredeljenih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega.

13. člen
(predsednik)

Predsednik združenja je predsednik upravnega odbora.
Predsednik združenja je zakoniti zastopnik združenja.
Predsednika voli OZ na svoji redni seji.
Mandat predsednika združenja traja štiri (4) leta.
Član je lahko na to funkcijo izvoljen večkrat zaporedoma.

Pravice in dolžnosti predsednika:

 • zakoniti zastopnik združenja,
 • upravlja združenje,
 • sklicuje in vodi seje UO,
 • sklicuje seje OZ,
 • podpisuje akte združenja,
 • skrbi za zakonitost delovanja in poslovanja združenja,
 • v imenu združenja podpisuje pogodbe, dogovore in sporazume.

V okviru posameznega projekta oz. naloge lahko združenje predstavlja tudi druga oseba, ki jo pooblasti UO.
Predsednik podpisuje finančne in materialne listine. Za podpisovanje teh listin lahko pooblasti tudi blagajnika ali člana upravnega odbora. Za svoje delo je predsednik odgovoren OZ in UO združenja.

14. člen
(podpredsednik)

Podpredsednika voli OZ na svojih rednih sejah.
Podpredsednik je istočasno član UO združenja.

Vloga podpredsednika je koordiniranje dela med sekcijami in med sekcijami ter UO združenja.
Podpredsednik združenja nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali njegovi začasni nezmožnosti za delo, oziroma opravlja posle po dogovoru s predsednikom.

15. člen
(blagajnik in tajnik)

Združenje ima lahko tajnika,ki svoje delo opravlja prostovoljno ali profesionalno, ki ga imenuje in razrešuje UO združenja.

Tajnik opravlja naslednje naloge:

 • vodi zapisnike sej UO združenja,
 • vodi evidenco članov skupaj z arhivo,
 • pošilja opomine o neplačani članarini
 • hrani dokumente združenja (zapisnike sej UO in OZ),
 • izdaja račune za opravljene storitve.

Blagajnik ima naslednje naloge:

 • izvaja finančno poslovanje združenja,
 • izdela letno finančno poročilo,
 • na sejah upravnega odbora po pozivu tega odbora poroča o finančnih zadevah.

Blagajnika in tajnika združenja imenuje in razrešuje UO združenja. Blagajnik ni nujno član združenja.

16. člen
(sekcije)

Sekcije so organizacijske oblike delovanja znotraj združenja z namenom boljšega delovanja združenja. Ustanovijo se lahko različne sekcije.

Sekcije se ustanavljajo zaradi zagotavljanja določenega strokovnega interesa za naslednja področja:

 • enoletnic,
 • trajnic,
 • drevnine,
 • drugo.

Za svoje delo so odgovorne UO združenja, o svojem delu pa poročajo na OZ združenja.
Vsaka sekcija ima svojega predsednika, ki je istočasno član UO združenja.
Vsaka sekcija ima svoj odbor, ki šteje tri (3) članov iz svojega področja, njihov mandat pa je skladen z mandatom UO združenja.
Delo sekcije je javno.
Delo in naloge sekcij opredeljuje poseben Poslovnik, ki ga sprejme UO združenja

17. člen
(delovna telesa)

UO lahko za izvajanje posameznih nalog ali projektov imenuje delovna telesa.
Naloge, število članov ter predsednika delovnega telesa določi UO.
Za svoje delovanje so delovna telesa odgovorna UO.
Delo delovnih teles opredeljuje poseben Poslovnik, ki ga sprejme UO združenja.

18. člen
(strokovni svet)

Strokovni svet združenja je strokovno – posvetovalni organ združenja.

Strokovni svet obravnava pomembna vsebinska strokovna vprašanja s področja hortikulture in daje svoja mnenja, predloge in stališča s področja:

 • uresničevanja strategije razvoja slovenske hortikulture,
 • uresničevanja programov razvoja hortikulture,
 • usklajevanja dejavnosti, ki izhajajo iz programov razvoja hortikulture,
 • urejanjem drugih aktualnih vprašanj s posameznih področij hortikulture,
 • daje mnenja in sodeluje pri oblikovanju programov izobraževanja v hortikulturi,
 • daje izvedeniška mnenja na željo članov združenja in drugih organizacij ter posameznikov,
 • ocenjuje dosežke in podeljuje priznanja in nagrade s področja hortikulture.

Strokovni svet ima predsednika in člane strokovnega sveta, ki so iz vrst članov združenja.
Predsednika strokovnega sveta in število članov določi UO združenja.
Strokovni svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Na seje sveta so lahko vabljeni tudi drugi strokovnjaki s področja hortikulture, predstavniki posameznih ministrstev in zbornic, vladnih služb, organov ministrstev in zbornic, strokovnjakov v delovnih organizacijah, področja srednjega, višjega in visokega šolstva, ki niso člani združenja. Delo strokovnega sveta je javno.
Za svoje delo svet odgovarja UO združenja.

19. člen
(nadzorni odbor)

NO je nadzorni organ združenja.
Sestavljajo ga trije (3) člani, ki jih voli OZ. NO izmed svojih članov imenuje predsednika. Za svoje delo je NO odgovoren OZ, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.
Mandat NO traja 4 (štiri) leta in je skladen z mandatom UO. NO se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat (1x) letno.
Sejo NO skliče predsednik na zahtevo katerega koli člana NO. Sklepe sprejema z večino glasov vseh svojih članov. Na sejah se vodi zapisnik, ki je dostopen vsem članom združenja.

Pravice in dolžnosti NO:

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje združenja,
 • nadzoruje delo UO združenja,
 • pregleda letno poročilo,
 • poroča o svojem delu in o ustreznosti letnega poročila OZ.

Pobude za izvedbo medletnega nadzora lahko NO poda vsak član združenja. NO presodi o ustreznosti podane pobude in po potrebi opravi takojšnji pregled poslovanja združenja. V primeru pobude, sprejete na OZ, mora NO opraviti pregled poslovanja v roku, ki ga določi OZ.

20. člen
(odgovornost)

Združenje in zakoniti zastopnik odgovarjata za zakonito poslovanje združenja.
Združenje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

21. člen
(odpoklic)

O odpoklicu predsednika, podpredsednikov in članov UO ter NO odloča OZ na svoji seji na predlog organov združenja ali najmanj desetih (10) članov združenja.

IV. Finančno poslovanje

22. člen
(financiranje)

Združenje sredstva za svoje delovanje pridobiva:

 • s članarino,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

Sredstva iz navedenih virov mora združenje porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med člane združenja je nična.

23. člen
(finančno poslovanje)

UO vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Združenje ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko združenje pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca.
Način vodenja računovodstva določi občni zbor s pravilnikom.

V. Odločanje

24. člen
(kvorum, odločanje)

Organ združenja je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
OZ je sklepčen, če je na začetku navzočih več kot polovica članov. Če OZ na začetku ni sklepčen, se začetek odloži za največ petnajst (15) minut, nakar lahko OZ veljavno odloča, če je navzočih vsaj ena tretjina (1/3) članov oziroma prisotnih vsaj 25 članov.
OZ sprejema svoje sklepe z večino opredeljenih glasov članov, z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov pa takrat, kadar sprejema statut oziroma njegove spremembe in dopolnitve ter v primeru prenehanja združenja.
Odločitve UO so sprejete z večino opredeljenih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega UO.
Glasovanje je javno. Organ lahko določi, da je glasovanje tajno.

VI. Izdajateljstvo glasila

25. člen

Združenje lahko izdaja svoje glasilo, ki izhaja v tiskani obliki. UO lahko sklene, da glasilo izhaja tudi v elektronski obliki. Programsko zasnovo revije sprejme UO. V tej zasnovi so tudi osnovni podatki o reviji: ime, časovni interval izhajanja in drugi podatki, ki jih je potrebno sporočiti pristojnemu organu združenja.. Odgovornega urednika imenuje in razrešuje UO. Odgovorni urednik mora biti član združenja in pri tem izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih v ta namen določa zakon.

VII. Prenehanje

26. člen
(razlogi prenehanja)

Združenje lahko preneha:

 • po sklepu OZ z dvotretjinsko absolutno večino, pri čemer mora s prenehanjem, v prvih dveh mandatnih obdobjih, soglašati dve tretjini ustanovnih članov,
 • v skladu z določbami veljavnega Zakona o društvih.

V primeru prenehanja združenja po volji članov preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje združenja na po dejavnosti sorodno društvo ali združenje. Ime tega združenja ali združenja se določi v sklepu o prenehanju združenja.

VIII. Končna določba

27. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga na ustanovnem zboru združenja sprejmejo ustanovni člani združenja. Uporabljati se začne z dnevom vpisa v register društev.

Spremembe in dopolnitve tega statuta lahko predlagajo organi združenja. Spremembe lahko predlagajo tudi vsi člani združenja, vendar jih pred predlogom sprememb pretehta UO združenja.

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po enakem postopku kot statut.

Predsednik: prof. dr. Gregor Osterc
Ljubljana, dne 11. 11. 2010